Typy skladových pohybov

Zoznam skladových kariet a prehľady
04/05/2017
Vytvorenie prepojeného dokladu
05/05/2017

Typy skladových pohybov

V skladovom hospodárstve sa okrem často využívaných pohybov – Príjemka/Výdajka – vyskytujú aj pohyby, s ktorými sa užívatelia programu ONIX stretávajú zriedkavo. Sú to pohyby ako Prevodka, Príjemka k prevodke, Vrátenia od zákazníka, Vrátenia dodávateľovi. Tento návod Vám pomôže lepšie sa zorientovať v týchto typoch pohybov a ujasniť si prácu s nimi.

Na záver sú zhrnuté všetky typy skladových pohybov, ktoré program ONIX umožňuje vytvárať a spôsob doťahovania cien na tieto typy pohybov.

1.) Prevodky

V programe Onix sa tieto doklady využívajú na presun zásoby (množstva) príslušnej karty z jedného skladu na iný sklad. Presúva sa iba zásoba, pričom sa na oboch skladoch jedná o tú istú kartu – t.z. číslo a názov skladovej karty ostáva nezmenené.

Prevodku vytvoríte cez menu Sklad – Prevodka stlačením tlačidla Pridaj. Následne vyplníte z akého skladu sa karta vydáva a na aký sa presúva. Vložíte konkrétnu kartu cez tlačidlo Pridaj v dolnej časti formulára. Skladová karta sa automaticky ocení aktuálnou skladovou cenou a s touto cenou opustí sklad a následne sa na druhý sklad naskladní. Túto cenu nemáte možnosť meniť.

 

2.) Príjemka k prevodke

Príjemku k prevodke máte možnosť vidieť v zozname Pohybov na sklade, kde si ju viete vyfiltrovať podľa Typu dokladu. Tento pohyb však nemôžete editovať, nakoľko je vytvorený systémom. Editácia dokladu nie je povolená z dôvodu, aby nedošlo k rozídeniu údajov v príjme v porovnaní so súvisiacim výdajom. V tomto zoznamovom formulári si však viete pozrieť všetky dôležité informácie, ktoré doklad obsahuje (ako napr. skladová cena, množstvo, zostatok na sklade, číslo šarže či zaúčtovanie).

 

3.) Vrátené od zákazníka

V prípade ak Vám Váš obchodný partner vracia zakúpený tovar, je potrebné túto príjemku evidovať cez typ dokladu Vrátené od zákazníka. Tento doklad vytvoríte buď z Dodacieho listu, alebo z Odoslaného dobropisu.

Jednotková cena na pohybe vrátenie od zákazníka by mala byť rovnaká ako cena s akou bol tovar/materiál vyskladnený pri výdaji zo skladu (rovnaká cena, aká je v príslušnej skladovej výdajke).

Cenu zistíte priamo vo formulári pohybu Vrátenie od zákazníka. V hornej časti cez Prehľady – Pohyby na sklade – odfiltrujete  typ výdaja Výdajka, Partnera a konkrétnu Skladovú kartu. V stĺpci Cena výdaja je napísaná skladová cena, s ktorou bol tovar/materiál vyskladnený. Túto cenu vypíšete do pohybu Vrátenie od zákazníka.

Po správnom zadaní týchto cien by sa mal vynulovať zisk z predaja vrátených položiek a nemala by sa zmeniť ani skladová cena na skladovej karte. Sklad by mal byť presne v takom stave, ako keby výdajka a jej vrátenie ani neexistovali.

 

 

4.) Vrátené dodávateľovi

Tento typ výdaja sa používa v prípade vrátenia tovaru/materiálu svojmu dodávateľovi na základe reklamácie (obdržíte došlý dobropis – došlú faktúru na zníženie ceny). Tento typ dokladu sa vytvára ako prepojený doklad k Došlej faktúre, alebo k Došlému dobropisu. Pri zadávaní položiek do skladovej výdajky sa použije aktuálna skladová cena. Prípadný rozdiel, ktorý vznikne porovnaním tejto skladovej ceny a ceny, na akú príde došlý dobropis sa vyrovná v účtovníctve interným dokladom.

 

 

Jednotlivé pohyby na sklade a spôsob doťahovania cien na tieto doklady

Príjemka: Nákupná cena (na základe tejto ceny sa počíta skladová cena tovaru/materiálu).

 

Výdajka: Na doklade sa v poli Jednotková cena vypíše cena za ktorú sa tovar/materiál predáva, ale tento tovar/materiál sa vyskladní v aktuálnej skladovej cene, ktorá je na pozadí a vypočítava sa automaticky. Nie je možné ju meniť. Odporúčame na doklade zapnúť stĺpec s názvom Skladová cena.

 

Vrátené od zákazníka: Jednotková cena na pohybe vrátenie od zákazníka by mala byť rovnaká ako cena s akou bol tovar/materiál vyskladnený pri výdaji zo skladu (rovnaká cena, aká je v príslušnej skladovej výdajke). Cenu zistíte priamo vo formulári pohybu Vrátenie od zákazníka. V hornej časti cez Prehľady – Pohyby na sklade – odfiltrujete  typ výdaja Výdajka, Partnera a konkrétnu Skladovú kartu. V stĺpci Cena výdaja je napísaná skladová cena, s ktorou bol tovar/materiál vyskladnený. Túto cenu vypíšete do pohybu Vrátenie od zákazníka.

Po správnom zadaní týchto cien by sa mal vynulovať zisk z predaja vrátených položiek a nemala by sa zmeniť ani skladová cena na skladovej karte. Sklad by mal byť presne v takom stave, ako keby výdajka a jej vrátenie ani neexistovali.

 

Vrátené dodávateľovi: Pri zadávaní položiek do skladovej výdajky sa použije aktuálna skladová cena. Prípadný rozdiel, ktorý vznikne porovnaním tejto skladovej ceny a ceny, na akú príde došlý dobropis sa vyrovná v účtovníctve interným dokladom.

 

Prevodka: Aktuálna skladová cena, ktorá sa doťahuje automaticky a pri zmene sa sama prepočítava.

 

Príjemka k prevodke: Skladová cena, ktorá je rovnaká ako na prislúchajúcej prevodke. Máte možnosť ju vidieť v zozname Pohybov na sklade, kde si ju viete vyfiltrovať podľa Typu dokladu. Tento pohyb však nemôžete editovať, nakoľko je vytvorený systémom. Editácia dokladu nie je povolená z dôvodu, aby nedošlo k rozídeniu údajov v príjme v porovnaní so súvisiacim výdajom.

 

Spotreba: Skladová cena, ktorá sa doťahuje automaticky a pri zmene sa sama prepočítava.

 

Manko na sklade: Skladová cena, ktorá sa doťahuje automaticky a pri zmene sa sama prepočítava.

 

Prebytok na sklade: Aktuálna skladová cena, ktorá sa však automaticky neprepočítava pri zmene skladovej ceny. Je potrebné aby tento typ pohybu bol robený ako posledný pred uzávierkou skladu. V opačnom prípade je potrebné tento pohyb preuložiť cez tlačidlo OpravOk – je to z dôvodu aby sa aktualizovala skladová cena.

Začiatočný stav: Skladová cena, ktorá bola automaticky vypočítaná na konci predchádzajúceho účtovného obdobia.

Comments are closed.