Import skladových kariet, služieb a zariadení z Excelu

Novinky vo verzii 21.11.1131
09/11/2021
Novinky vo verzii 21.11.1133
24/11/2021

Import skladových kariet, služieb a zariadení z Excelu

Program ONIX umožňuje importovať skladové karty, služby a zariadenia z Excelu. Vďaka tejto funkčnosti ich dokážete jednoducho vytvoriť alebo upraviť existujúce. Funkciu taktiež oceníte v prípade, že vám dodávateľ pošle cenník v Exceli. Budete ho totiž vedieť jednoducho naimportovať do programu a aktualizovať tak skladové karty, prípadne vytvoriť novo zaradené produkty.

Štruktúra importovaného súboru

Importovaný súbor z Excelu musí obsahovať v prvom riadku názov, ktorý identifikuje pole, do ktorého sa budú hodnoty importovať. V nasledovnej tabuľke nájdete zoznam podporovaných polí:

Názov stĺpca Popis stĺpca
NS_CODE Kód číselného radu
NS_NUMBER Číslo karty, služby, zariadenia
CODE Kód EAN
NAME Názov skladovej karty, služby, zariadenia
INFO Popis
DEFAULT_PRICE Základná predajná cena
SUPPLIER_CODE Interné číslo partnera, ktorý je dodávateľom skladovej karty, zariadenia
SUPPLIER_PRICE Cena dodávateľa
PRICE_CATALOG_CODE Kód katalógu dodávateľského cenníka (špecifikuje katalóg, do ktorého sa zaradí dodávateľská cena importovanej karty, zariadenia)
SUPPLIER_STOCK_ITEM_CODE Kód karty u partnera
SUPPLIER_STOCK_ITEM_NAME Názov karty u partnera
SUPPLIER_MEASURE_UNIT MJ u partnera
WEIGHT Hmotnosť MJ v KG
VAT_RATE Sadzba DPH – môže obsahovať hodnoty: 20% DPH – 1, 10% DPH – 2, 0% DPH – 3,Neobsahuje DPH – 4,Sadzba DPH znížená 2 – 5, Sadzba prenos daňovej povinnosti – 6.
IST_CODE Intrastat – kód kombinovanej nomenklatúry
IST_COUNTRY Intrastat – krajina pôvodu (skratka podľa predpisu štatistického úradu)
IST_WEIGHT Intrastat – hmotnosť hlavnej MJ v kg
IST_DMJ Intrastat – koeficient prepočtu na DMJ
MANAGERIAL_PRICE Fixná manažérska cena (ak je tento stĺpec v Exceli uvedený, zmení sa typ manažérskeho ocenenia na Fixná cena a zaškrtne sa možnosť povoliť zmenu na doklade)
MANAGERIAL_PRICE_TYPE Typ manažérskeho ocenenia (None alebo 0 pre nezadanú cenu,LegislativePrice alebo 1 pre manažérska cena = legislatívna, FixedPrice alebo 7 pre fixnú cenu)
DEFAULT_STOCK_ITEM Hlavná skupina, do ktorej je zaradená skladová karta, služba, zariadenie (je to číslo skupiny z číselníka skupiny skladových kariet, služieb, zariadení)
DEFAULT_STOCK Hlavný sklad (zadáva sa kód skladu z číselníka skladov)
RECYCLE_TAX Recyklačný poplatok pre skladovú kartu
RECYCLE_RATE_PER_KG Sadzba recyklačného poplatku za kilogram
MEASURE_UNIT Množstevná jednotka
PLU PLU
TRANSFER_OF_TAX_LIABILITY Prenos daňovej povinnosti (hodnota „YES“ ak to má byť zakliknuté)
ACCOUNT_STOCK_SYN Účet karty – syntetický
ACCOUNT_STOCK_ANL Účet karty – analytický
ACCOUNT_RECIVE_SYN Účet obstarania – syntetický
ACCOUNT_RECIVE_ANL Účet obstarania – analytický
ACCOUNT_ISSUE_SYN Nákladový účet – syntetický
ACCOUNT_ISSUE_ANL Nákladový účet – analytický
ACCOUNT_PROFIT_SYN Účet fakturácie – syntetický
ACCOUNT_PROFIT_ANL Účet fakturácie – analytický
ALCOHOL_EXCISE_TAX Sadzba spotrebnej dane
ALCOHOL_VOLUME Objem HMJ
ALCOHOL_PERCENT Obsah alkoholu
DESCRIPTION Poznámka
PARTNER_NS_NUMBER_DEVICE Partner pre zariadenie – číslo partnera
SERIAL_NUMBER_DEVICE Výrobné číslo zariadenia
LOCATION_DEVICE Umiestnenie zariadenia

Postup importu:
1. Je nutné vytvoriť Excel s požadovanou štruktúrou (viď tabuľka vyššie, alebo príklad tu):
– Prvý riadok v Exceli musí popisovať názvy stĺpcov z podporovaného zoznamu
Povinný je iba stĺpec NS_NUMBER (odporúčame definovať aj stĺpec NS_CODE, aby ste sa vyhli zaradeniu skladových kariet, služieb a zariadení do nesprávneho číselného radu)
– Všetky ostatné stĺpce sú voliteľné
Nie je nutné vymazávať stĺpce s nesprávnym názvom – tieto budú automaticky ignorované počas importu

2. Takto pripravený Excelovský súbor je potom potrebné naimportovať v programe ONIX v záložke Sklad –
Skladové karty – Hromadné funkcie – Import kariet z Excelu
Služby – Hromadné funkcie – Import služieb z Excelu
Zariadenia – Hromadné funkcie – Import zariadení z Excelu

Upozornenie:  Pokiaľ importujem kartu, ktorá je v programe neaktívna, importom bude opäť aktívna.

Aktualizované 8.4.2020

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.