Import skladových kariet skladačiek z Excelu

Novinky vo verzii 21.09.1125
28/09/2021
Novinky vo verzii 21.11.1131
09/11/2021

Import skladových kariet skladačiek z Excelu

Program ONIX umožňuje importovať skladové karty, používané ako skladačky, z Excelu. Vďaka tejto funkcii dokážete jednoducho nadefinovať skladovej karte aké bude mať podpoložky. Podpoložkou môže byť skladová karta, služba alebo zariadenie. Skladové karty, ktoré idete importom upravovať na skladačky, ako aj skladové karty (služby a zariadenia), ktoré idete pridávať ako podpoložky, už MUSIA v Onixe existovať.  (Návod na import týchto skladových kariet nájdete v príklade tu).

Štruktúra importovaného súboru

Importovaný súbor z Excelu musí obsahovať v prvom riadku názov, ktorý identifikuje pole, do ktorého sa budú hodnoty importovať. V nasledujúcej tabuľke nájdete zoznam podporovaných polí:

Názov stĺpca Popis stĺpca
NS_CODE Kód číselného radu skladovej karty – skladačky
NS_NUMBER Číslo skladovej karty – skladačky
SUBITEM_NS_CODE Kód číselného radu skladovej karty (služby, zariadenia), ktorá sa pridáva ako podpoložka skladačky
SUBITEM_NS_NUMBER Číslo skladovej karty (služby, zariadenia), ktorá sa pridáva ako podpoložka skladačky (ďalej už len podpoložka)
AMOUNT Množstvo podpoložky
MU Merná jednotka podpoložky
COMPOSITE_SUBITEM_STOCK Názov skladu podpoložky (Názov možno zadať aj ako ,,Sklad z nadradenej karty“, alebo ,,Hlavný sklad karty“)
CAN_CHANGE_COMPOSITE_AMOUNT Parameter, či je možné meniť množstvo skladačky na doklade (Hodnoty v Exceli: 0=NIE, -1=ÁNO)
CAN_CHANGE_SUBITEM_AMOUNT Parameter, či je možné meniť množstvo podpoložky v doklade (Hodnoty v Exceli: 0=NIE, -1=ÁNO)
IS_COMPOSITE Zapnutie, alebo vypnutie voľby ,,Skladačka“ na skladovej karte (Hodnoty v Exceli: 0=NIE, -1=ÁNO)
ALTERNATIVE_NAME Názov alternatívy, pod ktorou sa podpoložka pridáva
COMPOSITES_MOVEMENT_SUBITEMS Zapnutie, alebo vypnutie voľby ,,Predaj podpoložiek“(do dokladu sa prenáša, ak je na doklade zapnutá voľba ,,Preber z karty“) (Hodnoty v Exceli: 0=NIE, -1=ÁNO)

Postup importu:

1. Pre import skladačiek je nutné vytvoriť Excel s požadovanou štruktúrou (viď tabuľka vyššie, alebo príklad tu)

2. Prvý riadok v Exceli musí popisovať názvy stĺpcov z podporovaného zoznamu

3. Povinné sú stĺpce NS_NUMBER a IS_COMPOSITE, ak sa nebudú tieto stĺpce v exceli nachádzať, import sa ani nevykoná. Ak stĺpec IS_COMPOSITE nebude mať v exceli zadané hodnoty, zapíše sa s logikou ÁNO (hodnota -1).

Ďalej je dôležitý stĺpec SUBITEM_NS_NUMBER, ktorý definuje príslušné podpoložky. Odporúčame definovať aj stĺpec NS_CODE a SUBITEM_NS_CODE, aby ste sa vyhli prípadným duplicitám. Hlavne ak používate pre skladové karty, služby a zariadenia rovnaký formát číslovania.

4. Všetky ostatné sú voliteľné. Ak ich nebudete mať nadefinované, zapíšu sa s nasledujúcou logikou:

4.1. AMOUNT = 1

4.2. MU = Hlavná merná jednotka zo skladovej karty, služby, alebo zariadenia

4.3. COMPOSITE_SUBITEM_STOCK = Sklad z nadradenej karty, Služba

4.4. CAN_CHANGE_COMPOSITE_AMOUNT = NIE (v Exceli hodnota 0)

4.5. CAN_CHANGE_SUBITEM_AMOUNT = NIE (v Exceli hodnota 0)

4.6. ALTERNATIVE_NAME = Alternatíva 1

4.7. COMPOSITES_MOVEMENT_SUBITEMS = NIE (v Exceli hodnota 0)

5. Takto pripravený Excelovský súbor je potom potrebné naimportovať v programe ONIX v záložke Sklad – Skladové karty – Hromadné funkcie cez tlačidlo Import podpoložiek.

6. Importom podpoložiek skladačky nie je možné editovať podpoložky skladačky. Opakovaný import vždy pridá nové podpoložky, aj keby mali byť duplicitne zadané. Preto odporúčame pred importom urobiť zálohu databázy pre prípad, že by import nevyšiel podľa vašich predstáv.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.