Úhrada faktúry cez eKasu
30/10/2019
Vklad a výber cez eKasu
04/11/2019

Paragón

Paragón je náhradný doklad vyhotovený namiesto pokladničného dokladu v prípade prerušenia prevádzky ORP. Používa sa napríklad v prípade, ak nastane výpadok elektrickej energie alebo vznikne porucha pokladnice.

Pozor!!!
Za prerušenie prevádzky ORP sa nepovažuje výpadok internetu. Pri výpadku internetu sa doklady riadne evidujú do ORP v režime off-line.

Predávajúci má povinnosti údaje z vyhotovených paragónov zaevidovať v ORP najneskôr do 10-tich kalendárnych dní po uplynutí mesiaca, v ktorom bola prevádzka ORP obnovená.
Pri zaevidovaní do funkčnej ORP sa uvádza z paragónu:
– dátum a čas vyhotovenia paragónu – kedy bol v minulosti paragón vystavený,
– číslo paragónu – poradové číslo paragónu fyzicky odovzdaného kupujúcemu,
– číslo ORP (KP), ktorej prevádzka bola prerušená.

Systém eKasa vyžaduje rozlišovanie dokladov zaevidovaných z paragónov. Doklad sa do systému zasiela s príznakom paragónu.
Kópie paragónov a pokladničných dokladov zaevidované k paragónom je povinné archivovať.
Ak dôjde k poruche ORP alebo koncového zariadenia, podnikateľ je povinný obnoviť prevádzku ORP do 48 hodín od vzniku poruchy, alebo je povinný začať používať inú ORP, prípadne iné koncové zariadenie.

Evidovanie paragónu v Onixe
Pri poruche pokladnice vystavíte zákazníkovi fyzický paragón s potrebnými údajmi. Po oprave pokladnice si paragón musíte zaevidovať aj do systému eKasa.

Dodací list
Pri dodacom liste, ku ktorému bol vystavený paragón, si v záložke Detaily dokladu doplníte dátum, presný čas a číslo paragónu, ktorý bol fyzicky vystavený zákazníkovi.

Po uložení si doklad vytlačte aj cez systém eKasa – Tlač dokladu cez eKasu.

 

Na bločku, ktorý vyšiel z pokladnice, máte evidované číslo paragónu, dátum a čas, kedy bol vystavený zákazníkovi. Dokladu sa zároveň v programe pridal príznak vytlačenia cez eKasu a informácia, že ide o paragón.

Faktúra
Úhradu faktúry, ktorá bola na základe paragónu, si do Onixu zaevidujete priamo v evidencii faktúr. Kliknite na Ďalšie funkcie – Úhrada dokladu cez eKasu z paragónu.

Do okna s tlačou pokladničného dokladu zadáte dátum a presný čas, kedy bola úhrada cez paragón zrealizovaná a číslo paragónu tejto úhrady.

 

Comments are closed.