Dohodnuté ceny – aktualizácia cenníkových cien (predajné aj nákupné)

Dodávateľský cenník a dodávateľské ceny na skladových kartách
24/04/2020
Cenové hladiny v cenníku
24/04/2020

Dohodnuté ceny – aktualizácia cenníkových cien (predajné aj nákupné)

ONIX umožňuje zvoliť doklady, na ktorých pri prepísaní ceny, bude táto nová cena označená ako individuálna v dodávateľskom alebo zákazníckom cenníku (v závislosti od toho, či ide o nákupný alebo predajný doklad).

Aby vám zápis dohodnutých cien z dokladov do cenníkov fungoval, je potrebné:
nastaviť si na vybraných typoch dokladov v obchodnom cykle, že zapisujú dohodnuté ceny (toto nastavenie sa štandardne robí počas nasadzovania softvéru implementátorom firmy Kros, prípadne aj v priebehu používania po odkonzultovaní),
mať na daného partnera vytvorený (dodávateľský alebo predajný) cenník, do ktorého sa dohodnutá cena zapíše.

Pre lepšie pochopenie fungovania dohodnutých cien vám uvedieme príklad – NÁKUP.

Na partnera Kvetinárstvo, s. r. o. máme vytvorený dodávateľský cenník.

V tomto cenníku máme nastavené, že spoločnosť Kvetinárstvo, s. r. o., nám dodáva chryzantémy v cene 1,45€ bez DPH. Pri príjme tovaru však máme na tento kvet inú cenu, napr. 1,30€ bez DPH. Program nám automaticky načíta cenníkovú cenu položky, ktorú je potrebné prepísať na aktuálne platnú cenu.

Zadaním tejto novej ceny na príjemke, ktorá má v obchodnom cykle nastavené, že zapisuje dohodnutú cenu do cenníka, sa nám premietne nová cena (v našom prípade 1,45€) do existujúceho cenníka na partnera Kvetinárstvo, s. r. o., ako individuálna cena. Program nás na prepísanie upozorní modrou hláškou v infopaneli.

Cena sa prepísala v dodávateľskom cenníku namiesto pôvodne definovanej sumy 1,45€ na 1,30€.

Pri ďalšom nákupe od tohto partnera, sa v príjemke na vybranej položke táto cena automaticky prednastaví.

V predaji, podobne ako v nákupe, môžete využiť funkciu prenášania dohodnutej ceny z dokladu do cenníka na partnerovi. Nové ceny platné pre daného zákazníka sa zadávajú vo väčšine prípadov priamo v cenových ponukách.
Do dokladu sa štandardne dostane cenníková cena pre daného zákazníka. V prípade, ak ju zmeníme (pričom na doklade je nastavené, že zapisuje dohodnutú cenu do cenníka), táto zmenená cena sa zapíše do cenníka pre daného partnera ako aktuálne platiaca.
V ďalšom doklade sa už automaticky prednastaví na položke.

Comments are closed.