baliček

01/08/2016

Zákon o obaloch

Zákon č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ukladá dovozcom a výrobcom obalov povinnosti vykazovať množstvo dovezeného alebo vyrobené obalového odpadu a zaplatiť poplatok do […]