Prepočet dát zlyhal
14/08/2019
Import položiek dokladu z Excelu
11/09/2019

Program ONIX umožňuje importovať partnerov z Excelu do ONIXU. Na účely importu je nutné, aby stĺpce v Exceli mali požadovaný názov podľa tabuľky (vzorový Excel s popisom polí, ktoré sú v programe ONIX podporované nájdete v príklade tu). Na základe párovacích kritérií môžu nastať dve možnosti: 

 • Nenájde sa zhoda v databáze ONIXU a v Exceli – partner sa do číselníka pridá ako nový.
 • Rovnaký partner, ako je v Exceli, sa už v číselníku partnerov v ONIXE nachádza –  na takéhoto partnera sa v prípade zmeny pridajú nové údaje.

Štruktúra importovaného súboru

Importovaný súbor z Excelu musí obsahovať v prvom riadku názov, ktorý identifikuje pole, do ktorého sa budú hodnoty importovať. Párujú sa iba aktívni partneri.

Postup importu:

 1. Je nutné vytvoriť Excel s požadovanou štruktúrou (príklad tu).
  • Prvý riadok v Exceli musí popisovať názvy stĺpcov z podporovaného zoznamu.
  • Nie je nutné vymazávať stĺpce s nesprávnym názvom – tieto budú automaticky ignorované počas importu.
 2. Takto pripravený excelovský súbor je potom potrebné importovať v programe ONIX v číselníku Partneri cez  Hromadné funkcie a tlačidlo Import partnerov. Počas importu sa odporúča mať excelovský súbor zatvorený.
 3. Po importe je vhodné prezrieť si importovaný excelovský súbor, kde sa počas importu zapíšu prípadné chyby a upozornenia. Chybové riadky sa zvýraznia červenou farbou a v posledných stĺpcoch bude slovne popísané znenie vzniknutej chyby.

Príklad 1

Príklad 2

Párovacie kritériá pri importe partnerov

Pri importe partnerov z Excelu sa buď pridáva nový  partner, alebo sa upraví existujúci. Pre tento účel sú nastavené párovacie kritériá, ktoré zabezpečia, či sa importovaný partner má založiť ako nový, alebo spárovať s existujúcim a upraviť. Párujú sa iba aktívni partneri. Rozlišujeme dve párovacie kritériá:

 • Prvé párovacie kritérium je NS_NUMBER (číslo partnera). Ak import nájde existujúceho partnera podľa čísla, ďalej sa nepáruje, iba sa pokračuje v editácii nájdeného partnera. Ak import partnera podľa čísla nenájde, založí sa nový partner.
 • Ak NS_NUMBER (číslo partnera) nie je zadané, druhé párovacie kritérium je PARTNER_TYPE (typ partnera). Rozlišuje sa podnikateľ alebo občan: Citizen = -2 (Občan), Contractor = 1 (podnikateľ – fyzická osoba), Company = 2 (podnikateľ – právnická osoba). Ak ide o podnikateľa, import páruje podľa údajov: IČO, DIČ, IČ DPH, Názov. Pri občanovi páruje podľa Názvu, Emailu a Adresy.

Na partnera je možné naimportovať ďalšie údaje, napríklad:

 • údaje o adrese
 • fakturačná adresa – polia ulica, číslo, PSČ, mesto, štát
 • dodacia a korešpondenčná adresa – polia názov, ulica, číslo, PSČ, mesto, štát
 • bankové údaje + údaje k platbe
 • bankové údaje partnera – polia IBAN, SWIFT, účet partnera, kód banky
 • údaje k platbe -polia forma úhrady, spôsob dopravy, variabilný symbol, konštantný symbol, špecifický symbol
 • iné údaje – stredisko, prevádzka
 • kontaktná osoba – do Excelu sa pridajú 4 stĺpce: Meno, Priezvisko, Telefón, Email

Úprava existujúceho partnera pri importe z Excelu (alebo z API)

 • záložka Všeobecné: Edituje sa, a to aj s ohľadom na interpunkciu, veľké a malé písmená. Ak máte napr. v Onixe meno Lukas a v Exceli Lukáš, tak po importe sa prepíše na Lukáš.
 • záložka Kontakty: Pridávajú sa bez ohľadu na interpunkciu, veľké a malé písmená. Teda ak sa v priezvisku, mene, mailovej adrese zmení len veľké písmeno na malé, tak táto osoba sa do kontaktov nepridá ako nová a ani pôvodnú nezedituje.
  Dôvodom je, že pri importe z Excelu sa prekonvertuje všetko na malé písmená bez diakritiky a takto sa porovnávajú. Ak sa údaje nezhodujú, pridá sa nový kontakt a nastaví sa ako predvolený.
 • záložka Adresy: Pridávajú sa podobne ako Kontakty – bez ohľadu na diakritiku, veľké a malé písmená. Porovnávajú sa údaje: Ulica, Číslo, Mesto, PSČ a Štát. Ak sa nezhodujú aspoň v jednom údaji, doplní sa nová adresa a nastaví sa ako predvolená. Názov adresy sa edituje, pokiaľ sa zhoduje v ostatných 5 údajoch.
 • záložka Bankové účty: Páruje sa podľa IBAN kódu (pričom prefix sa nekontroluje na veľké a malé písmená, SK/sk je to isté). Ostatné údaje sa editujú. Ak sa nezhoduje v IBAN- e, tak sa zapíše ako nový bankový účet a nastaví sa ako predvolený.
 • záložka Nastavenie: Importujete a editujete: Stredisko, Prevádzka, Splatnosť dokladov, Spôsob úhrady a Spôsob dopravy, Poznámky.
 • Custom políčka: Importujete a editujete. Informácie k názvu Vašich custom polí získate na zákazníckej linke.

Ak hodnoty v Exceli nie sú vyplnené, alebo sú stĺpce zmazané, ponechávajú sa po importe v pôvodnom stave.

Pridávanie Partnera pri importe dokladov – preberie z Excelu všetko, čo je zadané.

Úprava Partnera pri importe dokladov – ak sa spáruje, tak sa z Excelu preberie Kontaktná osoba (funkčnosť ako doteraz) + Adresy + Bankové účty. Párovacie kritériá ostávajú rovnaké ako keď importujete cez číselník Partnerov.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.