Import položiek dokladu z Excelu

Import partnerov z Excelu
05/09/2019
Import dokladov z Excelu
11/09/2019

Program ONIX umožňuje importovať položky (skladové karty, služby, voľné položky) z Excelu do dokladu. Na účely takéhoto importu je nutné, aby stĺpce v Exceli mali požadovaný názov podľa tabuľky (vzorový Excel s popisom polí, ktoré sú v programe ONIX podporované nájdete v príklade tu).

Štruktúra importovaného súboru

Importovaný súbor z Excelu musí obsahovať v prvom riadku názov, ktorý identifikuje pole, do ktorého sa budú hodnoty importovať. V nasledovnej tabuľke nájdete zoznam podporovaných polí:

Názov stĺpca v importovanom súbore Názov poľa v programe ONIX
ITEM_TYPE Typ položky – v tomto stĺpci jednoznačne identifikujeme o aký typ položky ide. Môžu tu byť 3 typy hodnôt: pre skladovú kartu-StockItem alebo 1, pre službu – Service alebo 2, v prípade voľnej položky – FreeItem alebo 5 a pre zariadenie – Device alebo 6
STOCK_ITEMS_NS_NUMBER Číslo karty/služby
STOCK_ITEMS_NAME Názov položky
STOCK_ITEM_CODE Kód skladovej karty (EAN)
PLU PLU
USER_AMOUNT Množstvo
MEASURE_UNIT Množstevná jednotka
UNIT_PRICE_BASE Jednotková cena
UNIT_PRICE_BASE_VAT Jednotková cena s DPH
UNIT_DISCOUNT_PERCENT Zľava %
UNIT_DISCOUNT Zľava – Suma bez DPH
UNIT_DISCOUNT_VAT Zľava – Suma s DPH
VAT_RATE_VALUE Sadzba DPH – môže obsahovať hodnoty: pre prirodzene – 1 pre 20% – 2 pre 10% – 3 pre 0% – 4 pre Neobsahuje DPH – 5 pre Sadzba DPH znížená 2 – 6 pre Prenos daňovej povinnosti.
STOCK_CODE Kód skladu
STOCK_NAME Názov skladu
DESCRIPTION Popis položky
VALUE_NAME_1 Vlastnosť 1 – ak by prvou vlastnosťou bola napr. farba, tak hodnotou vlastnosti by bola napr. biela
VALUE_NAME_2 Vlastnosť 2
VALUE_NAME_3 Vlastnosť 3
VALUE_NAME_4 Vlastnosť 4
VALUE_NAME_5 Vlastnosť 5
VALUE_NAME_6 Vlastnosť 6
IA_NAME_1 Názov položky prvej úrovne interného rozúčtovania – hodnotou je názov položky rozúčtovania napr. Ak mám na prvej úrovni rozúčtovanie na strediská, hodnota bunky by bola napr. Stredisko Žilina
IA_CODE_1 Kód položky prvej úrovne interného rozúčtovania – hodnotou je kód položky rozúčtovania
IA_NAME_2 Názov položky druhej úrovne interného rozúčtovania – hodnotou je názov položky rozúčtovania napr. Ak mám na druhej úrovni rozúčtovanie na obchodníkov, hodnota bunky by bola napr. Andrej
IA_CODE_2 Kód položky druhej úrovne interného rozúčtovania – hodnotou je kód položky rozúčtovania
IA_NAME_3 Názov položky tretej úrovne interného rozúčtovania
IA_CODE_3 Kód položky tretej úrovne interného rozúčtovania
IA_NAME_4 Názov položky štvrtej úrovne interného rozúčtovania
IA_CODE_4 Kód položky štvrtej úrovne interného rozúčtovania
IA_NAME_5 Názov položky piatej úrovne interného rozúčtovania
IA_CODE_5 Kód položky piatej úrovne interného rozúčtovania
IA_NAME_6 Názov položky šiestej úrovne interného rozúčtovania
IA_CODE_6 Kód položky šiestej úrovne interného rozúčtovania
UNIT_PRICE_ROUNDING_NUMBER Zaokrúhlenie ceny po zľave – môže obsahovať tieto hodnoty
UNIT_PRICE_ROUNDING_TYPE Typ zaokrúhlenia ceny po zľave – môže obsahovať hodnoty: pre prirodzene – Round alebo 1, pre nahor – RoundUp alebo 2, pre nadol – RoundDown alebo 3, pre nezaokrúhľovať – NotRound alebo 4
SUM_ROUNDING_NUMBER Zaokrúhlenie sumy spolu –  môže obsahovať tieto hodnoty
SUM_ROUNDING_TYPE Typ zaokrúhlenia sumy spolu – môže obsahovať hodnoty: pre prirodzene – Round alebo 1, pre nahor – RoundUp alebo 2, pre nadol – RoundDown alebo 3, pre nezaokrúhľovať – NotRound alebo 4
PRICE_MANAGER Manažérska skladová cena
SERIAL_NUMBER Výrobné číslo/Šarža
DATE_MANUFACTURE Dátum výroby
DATE_EXPIRATION Záručná doba od dodávateľa
DATE_EXPIRATION_FOR_BUYER Záručná doba pre odberateľa
ACCOUNT_MD_SYN Zaúčtovanie karty – účet karty – syntetický účet
ACCOUNT_MD_ANL Zaúčtovanie karty – účet karty – analytický účet
ACCOUNT_DAL_SYN Zaúčtovanie karty – účet obstarania – syntetický účet
ACCOUNT_DAL_ANL Zaúčtovanie karty – účet obstarania – analytický účet
DOCUMENT_ITEMS.NAZOV_CUSTOM_STLPCA Vlastný stĺpec – .NAZOV_CUSTOM_STLPCA nahradíme názvom vlastného poľa
RESERVATED_AMOUNT Rezervovať
DATE_RESERVATION Rezervované do
REAL_ACCOUNTING_BALANCE Skutočný stav  (používa sa pri inventúre skladu)
DEFAULT_PRICE Predajná cena na skladovej karte (základný cenník) – funguje iba pri pridaní položky cez import
WEIGHT Hmotnosť HMJ v kg na skladovej karte –– funguje iba pri pridaní položky cez import
IST_CODE Kód kombinovanej nomenklatúry na skladovej karte – funguje iba pri pridaní položky cez import
SERIAL_NUMBER_DEVICE Výrobné číslo na zariadení – funguje iba pri pridaní položky cez import
LOCATION_DEVICE Umiestnenie na zariadení – funguje iba pri pridaní položky cez import
PARTNER_NS_NUMBER_DEVICE Partner na zariadení – funguje iba pri pridaní položky cez import
STOCK_ITEMS.nazovcustompola Custom pole v skladovej karte na skladovej karte – funguje iba pri pridaní položky cez import

Postup importu:

 1. Je nutné vytvoriť  Excel s požadovanou štruktúrou (viď tabuľka vyššie alebo príklad tu)
  • Prvý riadok v Exceli musí popisovať názvy stĺpcov z podporovaného zoznamu
  • Smerodajných je prvých 5 stĺpcov, ktoré avšak nie sú povinné. Položky sa budú párovať podľa toho, aké stĺpce máme vyplnené.
   • Stĺpec ITEM_TYPE (Typ položky) – program podľa tohto stĺpca jednoznačne zaraďuje importovanú položku do Skladových kariet, Služieb, Voľných položiek alebo Zariadení
   • Stĺpec STOCK_ITEMS_NS_NUMBER (Číslo karty/služby) – ak program nájde v importnom súbore zhodu v čísle karty /služby s kartou alebo službou v Onixe, priradí sa k zhodnej karte/službe. Ak zhodu nenájde, založí sa nová skladová karta
   • Stĺpec STOCK_ITEMS_NAME (Názov položky) – ak program nájde zhodu v názve karty /služby, priradí sa k zhodnej karte/službe. Ak zhodu nenájde, vytvorí sa nová voľná položka.
   • Stĺpec STOCK_ITEM_CODE (Kód skladovej karty) – ak program nájde zhodu v kóde karty, priradí sa k zhodnej karte. Ak zhodu nenájde, založí sa nová skladová karta.
   • Stĺpec PLU – ak program nájde zhodu v PLU kóde karty/služby, priradí sa k zhodnej karte/službe. Ak zhodu nenájde, nevytvorí sa žiadna nová položka.
   • Nie je nutné vymazávať stĺpce s nesprávnym názvom – tieto budú automaticky ignorované počas importu
 1. Takto pripravený excelovský súbor je potom potrebné importovať v programe ONIX v konkrétnom doklade cez tlačidlo Import položiek v Hromadných funkciách. Počas importu sa odporúča mať excelovský súbor zatvorený.
 2. Po importe je vhodné prezrieť si importovaný excelovský súbor, kde sa počas importu zapíšu prípadné chyby a upozornenia. Chybové riadky sa zvýraznia červenou farbou a v posledných stĺpcoch bude slovne popísané znenie vzniknutej chyby.excel_chyby

TIP: V prípade, že vykonávate import dokladov, tak položky sa naimportujú spoločne s dokladom.


Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.