Inventúra pomocou MODO
09/01/2020
Minimálna konfigurácia
24/03/2020

Inventúra

Inventúra

 

Jedným z každoročných úkonov, ktoré je potrebné vykonať na konci roka, je inventarizácia skladových zásob. Inventarizácia pozostáva všeobecne z troch základných krokov:
1.Zisťovanie skutočného stavu skladových zásob.
2.Porovnanie skutočného stavu s účtovným stavom a zistenie rozdielu, tzv. inventarizačného rozdielu.
3.Zaúčtovanie inventarizačného rozdielu buď ako manko na sklade alebo prebytok na sklade.

 

Zistenie skutočného stavu na sklade môžete vykonať buď ručným počítaním jednotlivých kusov a zapisovaním na papier, alebo automatizovane pomocou čítačky čiarových kódov. S porovnaním skutočného stavu s účtovným a so zistením a zaúčtovaním rozdielu, vám už pomôže program ONIX. Slúži na to modul Inventúra, ktorý využíva nástroj podobný Excelu a v ktorom viete rýchlym spôsobom zapisovať skutočné množstvá bez zbytočného otvárania ďalších okien.

 

Tip: Skladové zásoby inventarizujete buď iba za sklad, alebo ak používate výrobné čísla, šarže alebo vlastnosti, tak až na úroveň týchto parametrov. Podľa toho je potrebné pred inventúrou zapnúť nastavenie inventúry v Môj program – Sklad – Nastavenie skladu.

 

Modul nájdete v menu Sklad – Inventúra. Inventúru pridáte pomocou tlačidla Pridaj, priebežne si ju môžete ukladať a cez Oprav sa k nej kedykoľvek vrátite. Inventúr môžete mať vytvorených koľkokoľvek, napr. za jednotlivé sklady.

V hornej časti sa nastavuje Dátum inventúry (1), ku tomuto dátumu sa doťahujú účtovné stavy skladových kariet. Po pridaní inventúry sa načíta prázdna tabuľka (2), v ktorej sú stĺpce predpripravené tak, aby sa správne dotiahli skladové zásoby, ich účtovné zostatky, zadali ste skutočné stavy, vypočítali sa rozdiely a zaúčtovalo sa manko alebo prebytok. Údaje do inventúry môžete dotiahnuť jednoduchým stlačením Načítaj (3) – dotiahnu sa všetky skladové karty za všetky sklady a ich účtovné stavy. Po doplnení hodnôt do stĺpca Skutočný stav (4) sa automaticky vypočítajú rozdiely do stĺpca User_amount, čo je inventarizačný rozdiel. Ak sa medzičasom niektoré účtovné stavy zmenili (napr. ste opravili alebo pridali príjemky, výdajky), môžete tieto stavy zaktualizovať aj v inventúre (5). Pre dokončenie celého procesu nakoniec dáte vytvoriť manká a prebytky (6). Program vytvorí manko z mínusových rozdielov a prebytok z plusových rozdielov.

 

 

Údaje môžete do inventúry dotiahnuť aj iným spôsobom, napr. ak už máte pripravený excelovský súbor, alebo inventarizujete automatizovane pomocou MODO. Pre uľahčenie práce pri inventúre vám ponúkame podkladové tlačové zostavy, ktoré môžu slúžiť vašim skladníkom pre vyplnenie skutočných stavov, a tiež zostavy, ktoré vám zosumarizujú stavy, ak ste použili mobilného skladníka. Celý proces vykonania inventúr si prečítajte v článkoch:

Inventúra z pokladu

Inventúra pomocou MODO

 

 

Comments are closed.