Skladová karta v Onixe
29/04/2020
Objednané množstvo v skladových kartách
21/10/2020

20.08.1052

Novinky vo verzii 20.08.1052

Zmenili sme číslovanie verzií

Od tejto verzie sa budete vedieť vy aj my zorientovať v tom, akú starú alebo čerstvú verziu máte nainštalovanú. Prvé dvojčíslie uvádza rok a druhé mesiac vydania verzie. Posledné štvorčíslie je iba počítadlo.

 

Doklady, položky dokladu

Patríte medzi firmy, ktorým najskôr príde tovar a dodatočne faktúra so zľavou na položky? Ak áno, tak určite využijete doplnenie funkčnosti hromadnej zľavy na položkách – odomknutie cien. V praxi to znamená, že keď vám príde tovar, tak na základe nejakého došlého dodacieho listu v príjemke zadáte cenu spolu za položku a množstvo, čím sa automaticky dopočíta jednotková cena po zľave a zamkne sa. Následne príde došlá faktúra. Z príjemky vytvoríte prepojením túto došlú faktúru a potrebujete aplikovať zľavu na všetky položky. Ceny na položkách sú však zamknuté a preto by sa zadaním zľavy neprepočítali. Aby ste nemuseli prácne odomykať jednotkové ceny na všetkých položkách, využijete nastavenie pre hromadnú zľavu:

 

 

Upravili sme prideľovanie číselného radu dokladu podľa typu partnera – či ide o partnera zo SR alebo zo zahraničia. Program podľa toho prideľuje číselný rad pre zahraničné doklady, pri zmene na tuzemského sa číselný rad zmení. Zohľadňujú sa aj práva na číselné rady, prípadne predvolené hodnoty.

Kopírovanie dokladov vo väčšine prípadov uľahčuje a urýchľuje prácu, ale kopírovanie niektorých informácií nie je žiadúce. Na základe toho sme zapracovali funkciu nekopírovať číslo zákazky, nekopírovať dokumentáciu a pre nákupné doklady oceníte funkciu nekopírovať externé číslo dokladu. Obe platia na celý program, na všetky doklady a pre všetkých používateľov. Funkcie sú dostupné forme pluginov, ktoré si nainštalujete z nášho pluginového obchodu, prípadne nás kontaktujte na hotline 041/7071020.

Pri výbere položky do dokladu z rozbaľovacieho zoznamu už viete triediť aj podľa iných stĺpcov ako je Názov karty/služby. Napr. potrebujete vyskladňovať od najstaršej šarže, tak si zotriedite podľa dátumu záručnej doby.

Upravili sme vytvorenie zberného dobropisu z viacerých faktúr. Do poľa pre číslo zdrojového dokladu dotiahneme čísla zo všetkých pôvodných faktúr, z ktorých bol zberný dobropis vytvorený.

Ak vám nestačia filtre dostupné z menu evidencie, prípadne jednoduché použitie rýchleho filtra, doplnili sme možnosť zapnúť si pokročilé nastavenie rýchleho filtra. V ňom si viete napísať aj zložitejšiu resp. viacnásobnú podmienku pre ofiltrovanie záznamov. Tlačidlo pre úpravu filtra sa zobrazí iba v prípade niektorých stĺpcov – číselného alebo dátumového (1). V dolnej časti pod tabuľkou stlačíte Upraviť filter (2), zobrazí sa editor, kde si cez podmienku zadáte filtrovanie (3) a potvrdíte tlačidlom Aplikovať (4).

 

 

Nastavenie vzhľadu tabuľky – napr. zoznamu dokladov (stĺpce, ich poradie, šírku, veľkosť písma a pod) – viete preniesť aj na inú evidenciu alebo dokonca poslať kolegovi. Stačí ak si ho uložíte cez pravé tlačidlo myši kdekoľvek v tabuľke – Nastavenia tabuľky – Export nastavení a vyberiete miesto na disku počítača, kde to chcete uložiť. V ďalšej evidencii ho naimportujete rovnakým postupom, ale výberom Import nastavení.

Kopia sa vám prílohy v dokladoch, partneroch alebo skladových kartách? Zmenili sme zobrazovanie príloh dokumentácie na tabuľkové, ktoré je prehľadnejšie a je možné medzi nimi vyhľadávať cez rýchly filter:

 

Tlač dokladov, emailové notifikácie

Do tlačových výstupov dokladov sme doplnili informáciu o stave dokladu, tiež je možné okrem aktuálnej predajnej ceny položky v doklade vytlačiť aj základnú predajnú cenu skladovej karty či služby a porovnať ich. Na základe zmeny externej služby sme upravili funkciu generovania QR kódu Pay by square pre faktúry.

V prípade využívania parametrizovaných tlačových zostáv sme zapracovali ukladanie týchto parametrov na používateľa programu. V praxi to znamená, že vo firme stačí mať napr. jednu tlačovú zostavu Dodacieho listu, a pomocou zapnutia alebo vypnutia parametra pri tlači sa vytlačí bez cien alebo s cenami. Rovnako to môže byť informácia o položkovitých zľavách, prípadne iné informácie. A nastavenie sa zapamätá pre ďalšie použitie.

Pri vytváraní emailovej notifikácie si môžete zvoliť, či ju zadefinujete cez RTF formát alebo HTML. Dopracovali sme to, aby sa už navzájom neprekladalo z jedného formátu do druhého, aby sa niektoré nastavenia alebo formátovanie pri tomto preklade nestrácali.

 

Voľné položky

Využívate okrem skladových kariet alebo služieb aj tzv. voľné položky? Zrušili sme automatiku ich ukladania do číselníka, čím sa Vám už nebudu nabaľovať položky len z dôvodu preklepu, jednorázového použitia alebo maličkých rozdielov v ich popise. Novo pridávané voľné položky zostanú iba na doklade a vy sami sa môžete rozhodnúť, či ich chcete mať v číselníku pri opakovanom použití alebo nie. Pôvodné voľné položky si môžete hromadne zneaktívniť a prečistiť si tak číselník pre ďalšie používanie (cez položku dokladu vojdete do číselníka voľných položiek, označíte tie, ktoré chcete zneaktívniť, kliknete na záložku Hromadné funkcie a vyberiete Aktívnosť záznamov – Zneaktívni označené).

 

Cenníky

Zvýšili sme počet cenových hladín v dodávateľských a v zákazníckych cenníkoch, z pôvodných 5 na 10, čo umožní zadávať viac množstevných zliav. Zľavu je stále možné zadávať absolútne (sumou) alebo percentom.

Chýba vám informácia o predajnej cene s DPH na skladovej karte? Od tejto verzie si ju môžete na karte aj zadať, čo využijú najmä maloobchodné firmy. Program na základe nastavenej sadzby DPH automaticky dopočíta cenu bez DPH a zároveň sa tieto hodnoty prejavia aj v základnom cenníku. A platí to samozrejme aj naopak.

 

Skladové karty, služby

Využívate interné rozúčtovanie pre sledovanie členenia nákladov a výnosov? Napr. na strediská, projekty, pracovníkov…. V novej verzii si ich môžete predvoliť už na skladovej karte alebo službe, čím sa automaticky dotiahnu do dokladu.

 

 

Máte v pláne využívať skladačky? Z dôvodu bezpečnosti sme do programu na skladovej karte zapracovali kontrolu, aby ste nezmenili existujúcu obyčajnú kartu na skladačku, pokiaľ už sú na ňu napojené nejaké doklady. Odporúčaním je vytvoriť si novú kartu typu skladačka, nakoľko aj z pohľadu produkcie ide o novú skladovú zásobu.

Legislatíva zaviedla pre farmaceutické spoločnosti nové povinné náležitosti, konkrétne označovanie zdravotníckych pomôcok kódom UDI (Unique Device Identification). Na základe tejto požiadavky sme v spolupráci so spoločnosťou BARTECH SLOVAKIA spol. s r.o. zapracovali a podporili používanie tohto kódu aj cez aplikáciu Mobilné doklady. V aplikácii MODO je potrebné mať zapnutú možnosť rozkladu UDI kódu, po nasnímaní takéhoto kódu na tovare sa informácie rozložia na EAN, šaržu, dátum výroby, prípadne sériové číslo a dátum exspirácie (pozn. nie všetky zariadenia túto funkciu podporujú).

Do importu skladových kariet z excelu sme doplnili aj import poznámky. Názov stĺpca je potrebné zadať DESCRIPTION.

 

Partneri

Do zoznamu partnerov sme doplnili stĺpce Forma úhrady a Spôsob dopravy, ktoré si zobrazíte cez Výber stĺpcov.

Nájdete tu aj nový infopanel – Prehľad o dokladoch. V ňom sú zobrazené doklady pre zvoleného partnera, posledných 15 dokladov z každej evidencie (faktúry, výdajky, ponuky, objednávky….). Dvojklikom na vybratý doklad sa dostanete priamo do neho.

 

 

Inventúra

V koncoročnej verzii programu sme avizovali zjednodušený, rýchly modul Inventúry. Dopracovali sme do neho aj možnosť zadania názvu inventúry, čo vám pomôže pri ich sprehľadnení. Môžete si do neho napísať napr. názov skladu alebo určite skupiny kariet, ktoré ste zinventarizovali.

 

 

 

Customizácia

Využívate vlastné custom polia na skladovej karte alebo v partnerovi a častokrát by ste privítali, aby sa tieto údaje preniesli aj do dokladu? Podporili sme v programe možnosť preniesť údaje z vlastných polí napr. z karty do položky dokladu, alebo z partnera do hlavičky dokladu. Poznačíte si napr. dôležitú informáciu na karte, a budete ju mať k dispozícii aj na položke dokladu. Spojte sa s naším konzultantom a servisným zásahom vám nastaví tento prenos.

 

Inštalácia novej verzie

V niektorej z predošlých verzií sme zjednodušili inštaláciu nových verzií programu. Pri inštalácii je potrebné, aby bol dodržaný postup – najskôr nainštalovať verziu na serveri, otvoriť v nej firemnú databázu a až následne inštalovať na klientských počítačoch. Je to predovšetkým z dôvodu, aby sa vytvorila záloha databázy. Pre prípady, keď sa tento postup nedodrží, sme zapracovali kontrolu, ktorou zamedzíme nežiadúcemu zdvihu databázy z klientského počítača.

 

eKASA

Pre zákazníkov, ktorí používajú registračné pokladnice, sme zapracovali podporu pokladníc od Elcomu: 50 TE Cash i/o, 50 TE Mini i/o, 150 Flexy i/o a 150TE Flexy Plus i/o.

 

BI modul

Do modulu pre tvorbu analýz sme doplnili novú dimenziu – Vlastný názov položky. Zároveň sme pre analýzy podporili prenos aj vlastných custom polí z dokladov a položiek. V praxi to znamená, že správne nastavenou analýzou, prípadne prehľadom, je možné vyhodnocovať doklady alebo položky aj na základe individuálnych polí pre vašu firmu (napr. dátum výkonu na položke a pod.).

 

WEB API – napojenie externých aplikácií

WEB API, pomocou ktorej vie program komunikovať s externými aplikáciami (napr. s e-shopom), sme rozšírili o ďalšie údaje. Z programu je možné vypýtať si individuálne ceny na partnerov, prílohy dokladov (dokumentáciu), a tiež dátum a čas poslednej zmeny dokladu. Všetko potrebné nájdete v dokumentácii k WEB API.

 

Optimalizácia rýchlosti programu

Počas uplynulých mesiacov sme sa venovali aj optimalizácii rôznych častí programu, predovšetkým v podobe jeho zrýchlenia. Zmeny sme zapracovali do pridávania dokladu, práce so stabilnými číselníkmi, práce s položkou dokladu, náhľadom a tlače výstupných zostáv, posielaniu emailových a SMS notifikácií. Tiež sme nahradili komponent progresie, ktorá sa prejaví pri dlhšie trvajúcej činnosti programu. Vďaka nej máte prehľad o tom, že program stále vykonáva dlhšiu operáciu a „nezasekne sa“:

 

 

 

 

Comments are closed.