Web API dokumentácia
25/07/2018
Predaj cez online registračnú pokladnicu (ECR)
12/11/2018

3.00.7505

Mobilný skladník

Koľko času vám zaberie zaevidovanie príjmu či výdaja tovaru v sklade? Spolu s novou verziou si môžete vziať do ruky mobilného skladníka a načítavať tovar rýchlo, už pri preberaní alebo vydávaní zo skladu. V spolupráci s firmou BARTECH SLOVAKIA, spol. s r.o. sme zapracovali do programu prepojenie s aplikáciou MODO – Mobilné Doklady, ktorá je určená na vykonávanie zberu dát v sklade aj v obchode cez čiarový kód alebo 2D kód. Túto aplikáciu môžete mať nainštalovanú v špecializovanom zariadení určenom pre prácu v sklade, alebo aj v mobile či na tablete.

Celá komunikácia medzi programom ONIX a aplikáciou MODO prebieha bezdrôtovo, stačí vám pripojenie na internet a informácie a doklady prenesiete cez WIFI, príp. dátovú sieť mobilného operátora. V rámci online synchronizácie sa najskôr prenesú všetky potrebné číselníky z ONIXu do MODO (sklady, skladové karty, partneri) a tiež došlé a odoslané objednávky, ak vydávate a prijímate tovar na základe týchto dokladov. Následne vaši obchodníci priamo v teréne alebo skladníci priamo v sklade vybavujú pomocou tejto aplikácie objednávky, vytvárajú príjemky a výdajky, prípadne aj prevodky medzi skladmi, a to buď pomocou skenovania a načítavania čiarových kódov, prípadne ich ručným zadávaním. A opäť v rámci online synchronizácie sa uvedené doklady prenesú do programu ONIX. Súčasťou tejto funkcie je aj prenos výrobných čísel a šarží.

V prípade záujmu o využívanie mobilného skladníka kontaktujte naše obchodné oddelenie.

 

SMS notifikácie

Na posilnenie vzťahov so zákazníkmi sme po pozitívnych ohlasoch na zasielanie emailových notifikácií zapracovali aj SMS notifikácie. Preddefinovať si môžete ľubovoľný počet vzorových SMS (1). Zákazníkov tak budete informovať o stave objednávky, jej zaevidovaní, spracovaní, vybavení či prijatí platby. Zároveň si môžete nastaviť aj automatickú zmenu stavu danému dokladu (2). SMS notifikácia sa odošle na číslo, ktoré máte zaevidované ako kontaktné číslo na zákazníka na doklade (3) a zároveň sa automaticky uloží aj do príloh dokladu. Ak potrebujete vybaviť viac dokladov naraz, ušetríte si čas využitím hromadnej funkcie.

 

 

Pre využívanie tejto funkcie nie je potrebné, aby ste uzatvárali zmluvu s niektorým z mobilných operátorov, všetko zabezpečíme my. V prípade záujmu kontaktujte naše obchodné oddelenie.

 

Import bankových výpisov

Máte externé účtovníctvo a sledujete si stav financií v programe? Už nemusíte bankový výpis nahadzovať ručne položku po položke a zdĺhavo párovať na odoslané alebo došlé faktúry. Ponúkame vám možnosť jednoducho si naimportovať bankový výpis zo súboru vo formáte xml a spárovanie dokladov program vykoná za vás. Po spustení funkcie sa všetky položky výpisu naimportujú do evidencie Banka a podľa variabilného symbolu sa spárujú odoslané alebo došlé faktúry.

Pre ľahšiu kontrolu nespárovaných dokladov sme tiež doplnili do zoznamu bankových výpisov stĺpec Variabilný symbol.

V prípade, že máte program Onix prepojený s Omegou, túto funkciu používajte aj naďalej iba v programe Omega.

 

Overenie IČ DPH partnera

Aby ste mali väčšiu istotu pri vašich obchodných vzťahoch, program za vás vykoná Overenie vášho partnera z pohľadu IČ DPH, a to už pri vystavení dokladu. Overovanie prebieha automaticky, bez nutnosti čokoľvek stlačiť a zároveň vás neobmedzuje pri práci. Stačí mať zapnutý infopanel Overenie partnera v doklade a pripojenie na internet.

 

Hromadné funkcie

Pracujete s väčším množstvom položiek? V programe nájdete nové možnosti hromadnej práce s položkami.

V prípade, že používate skladačky a potrebujete jednorázovo v doklade zmeniť pomer jednotlivých zložiek, môžete využiť funkciu hromadnej zmeny jednotkového množstva.

V ktoromkoľvek doklade môžete využiť hromadnú zmenu zľavy na položkách. Označte si položky patriace napr. do nejakej kategórie a spustite funkciu zo štandardnej záložky Hromadné funkcie.

Zapracovali sme hromadnú funkciu aj do predajného a nákupného cenníka. Pre rovnaké tovary alebo služby môžete hromadne zmeniť ich predajnú cenu.

Pridávanie väčšieho počtu obrázkov na skladovú kartu už nie je problémom. Vylepšili sme funkciu pridania príloh do dokumentácie tak, že vám stačí označiť všetky súbory a jedným klikom ich pridáte. Rovnako to využijete aj v doklade alebo na partnerovi.

 

Zákazka

Po skončení práce na zákazke a vyfakturovaní a dodaní aj posledných kusov tovaru, môžete hromadne uzamknúť doklady, patriace do tejto zákazky. Keďže do zákazky patria rôzne typy dokladov – od ponuky, cez objednávku, zmluvu až po výdajku a faktúru, prechádzanie jednotlivých evidencií mohlo byť prácne a zdĺhavé. V novej verzii stačí označiť zákazku a stlačiť Zamkni označené (1). Všetky doklady patriace do tejto zákazky sa hromadne zamknú, akoby ste ich ručne zamykali v jednotlivých evidenciách (2):

 

Prístupové práva

Posilnili sme bezpečnosť prístupu k údajom v programe. Doplnili sme prístupové práva na funkcie a číselníky v nastaveniach programu (Nastavenia – Môj program). Jednotlivým používateľom je tak možné obmedziť prístup napr. do číselníka bankových účtov, emailového konta, nastavenia interného rozúčtovania, prípadne prepojenia s účtovníctvom.

Umožňujeme vám obmedziť prístup aj v analýzach a prehľadoch. Vhodným nastavením prístupových práv viete priradiť používateľom iba konkrétne analýzy a prehľady, ku ktorým môžu mať prístup.

 

Legislatíva – zmeny v § 69 zákona o DPH

Aktuálna verzia programu vám pomôže aj v prípade, ak sa vás týka § 69, ods. 12 písm. f) a g) zákona o DPH, napr. predaj kovov a obilnín. Novelou tohto zákona sa upravila podmienka, ktorá určovala povinnosť prenosu daňovej povinnosti na kupujúceho. Od 1.1.2018 sa tak prenos musí uplatniť na všetky dodania tovarov uvedených v danom ustanovení.

V programe vám stačí na príslušných skladových kartách zapnúť voľbu Prenos daňovej povinnosti a v obchodnom cykle nastaviť, na ktorom type dokladu chcete prenos uplatniť (napr. vo faktúre, prípadne už v objednávke). Ostatné už program vykoná za vás – podľa typu partnera a vybratej skladovej karty nastaví automaticky nulovú sadzbu DPH na položke. V prípade, že využívate naše systémové tlačové zostavy faktúr, uvedená suma bude odčlenená v samostatnej hladine Prenos DP, čím zároveň spĺňa legislatívne náležitosti faktúry.

 

Skladové karty, prehľady nad skladom

Pre efektívnejšiu prácu so skladovými kartami v číselníku sme pridali nové stĺpce do zoznamu. Ak využívate manažérske oceňovanie, uvítate informáciu o fixnej manažérskej cene už v zozname kariet, čím rýchlejšie identifikujete prijatý tovar.

Pri zostavovaní hlásenia Intrastat vám v rámci kontroly pomôžu stĺpce s údajmi o zaradení skladových kariet do intrastatu a o pridelenom čísle kombinovanej nomenklatúry.

Menší monitor alebo veľa údajov na skladovej karte už nie je problém. Na formulár skladovej karty sme doplnili posuvník, pomocou ktorého sa dostanete ku všetkým údajom.

V skladových prehľadoch Pohyby na sklade, Stav na sklade, Obratová súpiska, sme zapracovali pohľady. Vytvorte si tak rôzne varianty filtrovania, ktoré vám zostanú uložené a nemusíte si tak  zakaždým nanovo prestavovať a upravovať filtre.

 

Doklady

Do zoznamu dokladov sme pridali stĺpce interného rozúčtovania, ktoré sa nastavujú na doklade v Detailoch. Pomôže vám to v prípade, ak pre položky v jednom doklade nastavujete rovnaké interné rozúčtovanie (Stredisko, Zákazku a pod.). Takto si viete vyfiltrovať doklady smerujúce na konkrétne stredisko alebo projekt.

Už rýchly pohľad na zoznam dokladov vám napovie, ktorý doklad má prílohu. Informuje vás o tom nový stĺpec s ikonkou spinky.


Fakturačný kredit

Kontrolu fakturačného kreditu sme rozšírili aj na ostatné typy dokladov. Využijete to v prípade, ak vystavujete dodací list alebo výdajku pred fakturáciou. Program vás na prekročený fakturačný limit u odberateľa upozorní už v momente výdaja zo skladu, čím sa vyhnete prípadným komplikáciám s platobnou schopnosťou svojich zákazníkov.

 

Hromadné vytvorenie úloh

Obvykle sú súčasťou výrobného procesu nejakého výrobku rôzne pracovné činnosti, ktoré je potrebné vykonať, napr. rezanie, pílenie, natieranie, balenie…. Tieto práce si definujete ako položky dokladu – služby. Aby ste na žiadnu z nich nezabudli, odporúčame vám vytvoriť si na ne aj úlohy a nastaviť si vhodné pripomienkovanie. V novej verzii vám ponúkame jednoduché a rýchle hromadné vytvorenie týchto úloh. Z označených alebo všetkých položiek jedným kliknutím vytvoríte samostatné úlohy.

 

 

Tie sa automaticky zaradia do rovnakej zákazky a podľa nastavenia v obchodnom cykle sa im zadefinuje termín dokončenia a prípadne sa priradia príslušnej osobe.

 

Práca s programom

Za účelom skvalitnenia práce v programe sme zapracovali niekoľko úprav:

Funkcie pre prácu s registračnou pokladnicou sa zobrazia iba v prípade, že pokladnicu naozaj používate. Pre ostatných používateľov sme tak odľahčili menu programu. Zároveň sme doplnili kontrolnú otázku pri zrušení príznaku vytlačeného dokladu z pokladnice, aby ste predišli nechceným chybám.

Prílohy v dokumentácii na dvojklik už otvoríte priamo v príslušnom programe –  napr. obrázky skladovej karty sa otvoria priamo v obrázkovom prehliadači, alebo pdf súbor zmluvy sa otvorí priamo v programe Acrobat reader.

Do zoznamu položiek v predajke sme pre lepšiu identifikáciu doplnili aj číslo skladovej karty/služby.

Generovanie začiatočných stavov sme presunuli priamo do evidencie Začiatočný stav.

Na možnosť vytvárania pohľadov ste už zvyknutí v zoznamoch dokladov. V novej verzii bola táto funkcia zapracovaná aj do vnútra dokladu nad zoznamom položiek. Využijete ju napr. v prípade väčšieho množstva položiek v doklade (1). Tiež sme doplnili informáciu o sume za zvolenú skupinu položiek do zoskupovacieho riadku (2).

 

Infopanel s údajmi o nákladoch, prirážke a marži

Vylepšili sme informovanosť na úrovni položky aj dokladu z pohľadu ekonomických čísiel. V infopaneli Suma dokladu, resp. Suma položky nájdete okrem vypočítanej prirážky aj maržu. Zároveň sme doplnili infopanel so skladovými cenami aj do dokladu, ktorý sa postupným prechádzaním po položkách aktualizuje údajmi o danej položke.

 

Kontrola pri predaji pod skladovú cenu

Postrážte si predajné ceny s našou novou kontrolou – predaj pod skladovú cenu. Program v ktoromkoľvek okamihu vyhodnotí, či cena zadaná na položke “nepodlieza” aktuálnu skladovú cenu. Umožní vám to lepšie pracovať aj so zľavou – viete sa rozhodnúť, či ešte môžete zľavu poskytnúť, alebo už je to pre vás ekonomicky nevýhodné.

Kontrolu si viete zapnúť v obchodnom cykle na zvolenom doklade a tiež si môžete zvoliť, či chcete iba upozorňovať alebo úplne zakázať takýto predaj.

 

Elektronické registračné pokladnice – predaj v teréne

Jednou z nových funkcií v programe je aj podpora predaja cez registračnú pokladnicu v teréne, tzv. OFF line komunikácia. Najskôr si prenesiete skladové karty alebo služby do pokladnice, počas dňa predávate priamo cez pokladnicu v teréne a na konci dňa si stiahnete predaje z pokladnice do programu. Podľa nastavenia sa automaticky vytvoria príslušné výdajky a príjemky (refundácie).

 

Tlač

Do nastavení systémových tlačových zostáv sme zapracovali možnosť zvoliť si priamo pri tlači, či chcete tlačiť logo firmy, pečiatku alebo podpis obchodníka. Už nie je potrebné kvôli tomu vytvárať samostatné tlačové zostavy. Teraz budete mať k dispozícii iba jednu zostavu a pri zobrazení jej náhľadu sa rozhodnete, či bude aj pečiatkou alebo bez nej.

 

Modul BI – Nové dimenzie a metriky pre vyhodnocovanie

V module Analýzy nájdete nové dimenzie a metriky pre vyhodnocovanie. Pre lepšiu identifikáciu produktov (skladových kariet / služieb) sme pridali Číslo produktu, ktoré vám pomôže, ak máte skladové karty s rovnakým názvom. Zároveň sme pridali aj Dátum poslednej úhrady z dokladu a príznak Vytlačené cez ECR, aby ste si vedeli vyhodnotiť denné tržby cez registračnú pokladnicu.

Ak pri nákupe premietate do nákupných cien aj vedľajšie náklady, aj tieto už nájdete v analýzach. Získate tak presné výsledky o obstarávacích nákladoch tovaru a ich vývoji v čase.

 

Modul BI – Automatické odosielanie prehľadov

Okrem analýz môžete od tejto verzie odosielať už aj prehľady automaticky emailom. Po otvorení príslušného prehľadu kliknite na ikonu Posielať email pravidelne, zapnite automatické odosielanie a nastavte potrebné údaje (adresátov a pravidelnosť odosielania).

Pri každom prehľade, ktorý je odosielaný pravidelne emailom, sa nachádza ikonka obálky. Na prvý pohľad tak vidíte, ktoré prehľady sa odosielajú emailom.

Funkciu využite v prípade, ak potrebujete napr. šéfovi odosielať pripravené prehľady pravidelne týždenne alebo mesačne.

 

Modul BI –  Zaheslovanie analýz a prehľadov

Z dôvodu vyššej bezpečnosti a zamedzeniu prístupu nepovolaným osobám k vašim údajom sme do programu doplnili možnosť zaheslovať prílohy – v prípade že odosielate analýzy alebo prehľady emailom. Rovnako ani analýzy sa nebudú nachádzať v tele emailu, ale budú tvoriť súčasť emailu ako zaheslovaná príloha.

Po nainštalovaní novej verzie a otvorení firmy sa vám zobrazí formulár s možnosťou nastavenia hesla pre odosielanie analýz a prehľadov. Nezabudnite toto heslo poskytnúť aj všetkým príjemcom daných emailov, aby ho s pomocou neho mohli otvoriť.

Heslovanie je možné kedykoľvek dodatočne vypnúť alebo zapnúť, prípadne  zmeniť existujúce heslo, cez Nastavenia – Môj program – Emailová komunikácia – Heslovanie emailov z analýz.

Uvedená funkčnosť bola zapracovaná aj z dôvodu novej legislatívnej zmeny GDPR.

 

Modul BI –  Optimalizácia rýchlosti

Vďaka úprave vnútornej štruktúry a rozdeleniu manažérskych prevodníkov do samostatných tabuliek sa nám podarilo zrýchliť otváranie analýz. Rovnako sa vďaka tejto úprave zrýchlil aj prepočet.

 

WEB API pre napojenie externých aplikácií

Program ONIX umožňuje napojiť naň vaše externé aplikácie. Napojenie je platformovo nezávislé, môže to byť webová aplikácia, e-shop, android aplikácia, desktopový windows program, atď… Stačí keď sa vaša aplikácia napojí na našu webovú službu (API). Dokumentáciu k WEB API nájdete tu.

Comments are closed.